headerImg

Vårt kvalitetsarbete

Assistans för dig arbetar systematiskt och fortlöpande med att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten och för att säkerställa att vi uppfyller de krav och mål som ställs på oss i tillämpliga lagar och föreskrifter.

Vår vision

Assistans för dig ska vara det självklara valet för vuxna och barn i behov av assistanssamordnare. Assistans för dig ska vidare vara en förebild och visionär inom assistansområdet.

Våra nyckelord

Vi arbetar ständigt för att kunna ge våra kunder den bästa assistansen och högsta möjliga livskvalitet. Assistans för digs verksamhet ska kännetecknas av kvalitet, tillgänglighet, personligt bemötande och ett stort engagemang:

  • Kvalitet: Vår verksamhet ska genomsyras av hög kvalitet och vi jobbar ständigt med att förbättra vårt arbete.
  • Tillgänglighet: Våra kunder, assistenter och övriga samarbetspartners ska alltid kunna komma i kontakt med oss på ett enkelt sätt via telefon och mail. Vi har dessutom en bemanningsjour som är öppen varje dag mellan kl. 6-21, samt krisberedskap dygnet runt.
  • Personligt bemötande: Vi ska vara personliga i vårt bemötande av både kunder, anställda och andra vi kommer i kontakt med i vårt arbete.
  • Stort engagemang: Vi har ett stort engagemang i alla våra uppdrag och jobbar alltid för att våra kunder ska få den bästa assistansen.

Kvalitetsledningssystem

Assistans för digs kvalitetsledningssystem beskriver hur vi ska bedriva verksamheten för att nå de krav och mål som ställs på oss i tillämpliga lagar och föreskrifter. Det handlar om allt från våra rutiner och hur vi går tillväga när vi anställer personal till instruktioner för hur våra personliga assistenter ska arbeta.

Kvalitetsledningssystemet används av Assistans för dig som ett viktigt instrument och stöd i arbetet med att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Systemet innehåller processer och rutiner som används av våra medarbetare i det dagliga arbetet för att säkra kvaliteten i vårt arbete.

Som ett led i vårt kvalitetsarbete genomförs regelbundna egenkontroller och det görs fortlöpande bedömningar av om det finns risk för att händelser kan inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Utifrån vad som framkommer vid sådana genomgångar vidtas relevanta åtgärder för att säkerställa verksamhetens kvalitet. Detta innefattar att ändra verksamhetens processer och rutiner när dessa visar sig inte vara ändamålsenliga.

Kvalitetsdeklaration Vårdföretagarna

Branschorganisationen Vårdföretagarna har tagit fram en kvalitetsdeklaration, där medlemsföretagen tydligt beskriver sitt kvalitetsarbete. Assistans för dig uppfyller Vårdföretagarnas krav på kvalitet:

Intyg från Vårdföretagarna 2021

Kvalitetsdeklaration Assistans för dig 2020