headerImg

Frågor & svar om personlig assistans

Kanske har du redan ett beslut om personlig assistans, och upplever inte att du behöver någon mer juridisk hjälp från ditt assistansbolag? Under livets gång kan situationer uppstå då du kan behöva juridiskt stöd. Behovet av assistans kan förändras, tillfälligt eller mer varaktigt. Här är några vanliga frågor som kan uppkomma. Du är alltid välkomna att höra av dig till oss med dina funderingar!
Jag behöver mer assistans till min semesterresa – hjälper ni mig?

Ditt assistansbehov kan förändras över tid, ibland tillfälligt och ibland mer varaktigt. Funderar du till exempel på att göra en semesterresa, men känner att det blir svårt utan mer assistans? Då kan vi hjälpa dig att ansöka om en så kallad tillfällig utökning av personlig assistans, för att tillgodose ditt hjälpbehov när du är bortrest. Detta görs hos kommunen och kan vara lite snårigt och krångligt, men vi hjälper dig givetvis kring alla delar av detta, så att du kan fokusera på att planera din resa!

Jag behöver annan hjälp i kontakten med myndigheter eller vårdinstanser

När man har en funktionsnedsättning kan man ofta ha många olika typer av myndighetskontakter och vårdkontakter. Du kanske funderar på att ansöka om bostadsanpassning, eller funderar på att ansöka om ytterligare merkostnader till din handikappersättning? Eller är missnöjd med vårdbidraget för ditt barn och undrar om Försäkringskassans bedömning stämmer? Eller något helt annat, som du känner dig osäker på och inte riktigt vet var eller hur man kan få hjälp.

Våra jurister hjälper dig gärna med information kring detta! I vår yrkesroll kommer vi i kontakt med de flesta myndigheter inom vård och omsorg och har mycket kunskap och erfarenhet kring det mesta som rör funktionsnedsättningar och vad man kan ha rätt till. Det kan kännas skönt att låta en person med juridisk kunskap och erfarenheter på rättsområdet gå igenom ditt beslut om till exempel bostadsanpassning och få feedback på detta – har man gjort rätt bedömning av dina behov av bostadsanpassning? Varför eller varför inte? Du kan se oss som din juridiska resurs, som gärna hjälper dig i stort och smått avseende personlig assistans, men också kring annat som rör din funktionsnedsättning. Kontakta oss för ytterligare information!

Mitt barn behöver assistans under skoltid – vad gäller?

Huvudregeln inom personlig assistans är att barnets behov ska tillgodoses av skolan under skoltid. Om barnet är i behov av egen personal under skoltid, ska detta tillgodoses av till exempel en resurspersonal. Om du känner dig osäker på ditt barns rättigheter kring detta, eller inte tycker att skolan tillgodoser ditt barns behov i skolan, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister för att diskutera detta och få stöd och rådgivning!

Det finns även undantag till huvudregeln. Ett barn kan få assistans under skoltid om det föreligger så kallade särskilda skäl, som undantar från huvudregeln. Det kan vara till exempel att ditt barn kräver mycket särskilda insatser som bara kan ges av ett fåtal personer, till exempel komplicerad sondmatning eller medicinering, ett utåtagerande beteende i kombination med kommunikationssvårigheter. Detta är bara exempel. Funderar du på om ditt barn kan ha rätt till assistans under skoltid, eller har du andra funderingar som rör ditt barns skola? Hör gärna av dig till våra jurister, så hjälper vi dig med detta! Vi har stor erfarenhet av att ansöka om assistans under skoltid och även stor erfarenhet av andra frågor som kan dyka upp kring skolgången, såsom rätten till resurspersonal, särskilt anpassad skolgång, fritids med mera.

Jag ska bli inlagd på sjukhus – får mina assistenter följa med mig?

Om du ska bli inlagd på sjukhus så hjälper vi dig naturligtvis med det praktiska kring detta, man ska till exempel rapportera in särskilt till Försäkringskassan om att man har varit inlagd på sjukhus på räkningen. Förutom dessa praktiska göromål  har du kanske andra funderingar, såsom om dina assistenter får följa med dig när du läggs in?

Huvudregeln är att man inte får behålla sin assistans när man är på sjukhus. Detta för att det hjälpbehov som du har kan tillgodoses av sjukhusets vårdpersonal under tiden som du är på sjukhus. Det betyder alltså att din assistans upphör under tiden du är där. Om du bedöms ha särskilda skäl för att få behålla din assistans under sjukhusvistelse görs ett undantag från huvudregeln och assistenterna får alltså följa med.

Vad är då särskilda skäl vid sjukhusvistelse?

Särskilda skäl bedöms vara du inte kan kommunicera med din omvärld och göra dig förstådd, då kan du inte förklara eller berätta för vårdpersonalen vad du behöver för hjälp. Därför kan då dina personliga assistenter få följa med dig, för att hjälpa till att tolka dig gentemot sjukhuspersonalen. Man ansöker alltså särskilt om att få behålla sin assistans under sjukhusvistelse och detta hjälper våra jurister naturligtvis dig med, om du vill!

Har du frågor eller funderingar kring vad som gäller kring en sjukhusvistelse och personlig assistans, kontakta din kundansvarig eller våra jurister som kan berätta mer.

Mitt barn ska bli inlagt på sjukhus – får jag följa med som personlig assistent?

Huvudregeln är att man inte får behålla sin assistans när man är på sjukhus. Detta för att det hjälpbehov som ditt barn har kan tillgodoses av sjukhusets vårdpersonal under tiden som ditt barn är på sjukhus. Det betyder alltså att ditt barns assistans upphör under tiden som barnet vårdas på sjukhus. För en vuxen person är det vanligt att man får behålla sin assistans under sjukhusvistelse om man inte kan kommunicera med sin omvärld, då föreligger så kallade särskilda skäl för personen att få behålla sin assistans under tiden på sjukhus. För barn finns även ett föräldraansvar. Alla barn som hamnar på sjukhus behöver sina föräldrars stöd under tiden som de är där, många gånger bedöms därför att barnet inte har rätt till att behålla sina assistenter under tiden på sjukhus.

Har du frågor eller funderingar kring vad som gäller om ditt barn ska läggas in på sjukhus, kontakta din kundansvarig eller våra jurister som kan berätta mer!

Mitt beslut ska följas upp eller förnyas – hur hjälper ni mig?

Om du har ett beslut om assistansersättning från Försäkringskassan följs detta upp ungefär vartannat år. Försäkringskassans beslut är inte tidsbestämda, utan de fortsätter att gälla tills en uppföljning har skett. Kommunens beslut om personlig assistans gäller inte tills vidare, utan normalt ett till två år i taget. Sedan upphör det att gälla och man måste själv ansöka i god tid, för att få behålla sitt beslut eller om man vill ansöka om fler timmar. Nedan förklarar vi hur dessa processer går till och hur vi hjälper dig.

Försäkringskassan ska ha uppföljning – hur går det till?

När det är dags för en uppföljning skickar Försäkringskassan ett brev till dig och till din assistansanordnare för att boka in ett möte, per telefon eller hemma hos dig, för att gå igenom om dina behov har förändrat sedan ditt senaste beslut och om du därför har rätt till fler, färre eller samma antal assistanstimmar. Våra jurister hjälper dig alltid inför en sådan uppföljning, vi har stor erfarenhet av sådana uppföljningar och vad som kan vara bra att tänka på och gå igenom i förväg. Kanske efterfrågar Försäkringskassan ett nytt läkarintyg, eller något annat underlag. Vi hjälper dig att ordna detta, om du vill. Vi har alltid god kontakt med Försäkringskassans handläggare för att vara ett stöd till dig på bästa sätt. Vi går igenom ditt beslut med dig i lugn och ro i god tid innan för att tillsammans gå igenom om du behöver fler timmar, eller kanske färre timmar av någon anledning. Våra jurister deltar också naturligtvis i hembesöket som ditt stöd, om du vill det. Vi finns där för att se till att du får dina behov tillgodosedda och bevakar dina rättigheter!

Mitt beslut från kommunen är på väg att löpa ut – vad gäller?

Kommunens beslut om assistans gäller som sagt normalt sett ett till två år och man måste själv ansöka om fler timmar i god tid innan beslutet upphör att gälla. Detta hjälper vi dig så klart att hålla koll på! Din kundansvarig och våra jurister har alltid koll på när ett beslut är på väg att löpa ut och har god kontakt med kommunens handläggare för att se till att ditt fortsatta hjälpbehov tillgodoses utan avbrott.
Många gånger vill kommunens handläggare göra en ny utredning och komma hem till dig för att prata om ditt fortsatta behov av assistans. Då hjälper våra jurister alltid dig, vi går tillsammans igenom ditt nuvarande beslut med dig i lugn och ro och gå igenom om det är något som har förändrats i ditt liv, som kanske medför att du har behov av fler timmar, färre timmar eller samma antal timmar. Våra jurister har stor erfarenhet av nyansökningar hos kommunen och hjälper dig genom hela processen, så att du kan känna dig trygg och veta att vi har koll på processen åt dig och bevakar dina rättigheter!

Skicka in dina frågor om personlig assistans till oss

Mejla: [email protected]