headerImg

Juridisk hjälp vid ansökan om assistans

Våra jurister hjälper dig att ansöka om personlig assistans och det ökar dina chanser att få assistansersättning jämfört med om du ansöker på egen hand. Dessutom är vår assistansrådgivning gratis. Här kan du läsa mer vem som har rätt till personlig assistans och om grundläggande behov för personlig assistans.

Den som råkar ut för en svår skada eller drabbas av en funktionsnedsättning och behöver personlig assistans, har inte alltid ork eller kunskap att ta tag i ansökan om detta. Assistans för digs jurister hjälper dig gärna genom hela processen. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig till ett assistansbeslut som är förenligt med just ditt hjälpbehov. Här har vi beskrivit kort vem som har rätt till personlig assistans.

Vem har rätt till personlig assistans?

Det finns ingen separat lag om personlig assistans. Personlig assistans regleras främst i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en rättighetslag och ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Lagen ger vidare möjlighet för den enskilde att påverka vilken service den får, vilket bland annat innebär att den enskilde kan välja vem han eller hon vill anställa som personlig assistent och när och hur hjälpen ska ges.

För att få rätt till personlig assistans måste den funktionshindrade personen ingå i någon av de tre så kallade personkretsarna. Det finns tre personkretsar enligt lagen:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Om en person ingår i personkretsen görs sedan en behovsbedömning där en rad olika faktorer vägs samman för att göra en så allsidig bedömning som möjligt. Den enskilde måste ha minst ett av följande grundläggande behov för personlig assistans för att få rätt till det:

  • hjälp att äta
  • hjälp med att kommunicera
  • hjälp med personlig hygien
  • hjälp med av- och påklädnad
  • annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den enskilde

Utöver de grundläggande behoven kan man även ansöka om assistanstimmar till övriga behov. Dessa kan exempelvis vara hjälp med hushållssysslor eller att komma ut i samhället och göra olika aktiviteter.

Läs mer här om hur en ansökan går till.
Kontakta oss om du är i behov av personlig assistans, vill ha assistansrådgivning eller behöver hjälp med din ansökan!